Kivonat a Közösségi iskolák Magyarországon címmel megjelenő Soros Oktatási Füzetek kiadványából
1998

KÓDSZÁM:
2621

Vissza a pályázathoz

Az általános tévedés, hogy ezt a két meghatározást - közösségi oktatás és Közösségi Iskola - azonosnak tartják. A közösségi oktatás egy oktatási filozófia és a közösség fejlesztésének a rendszere. A Közösségi Iskolák, mint intézmények követik ezt az oktatási filozófiát, hasznosnak tartják a közösség részvételét a gyermekek nevelésének gazdagításában, a család és a társadalom fejlesztése érdekében. E Közösségi Iskolák kialakítottak egy rendszert, amin keresztül a közösségi oktatás céljait legjobban el lehet érni.

Közösségi Oktatás

1. Lehetőséget nyújt a helyi lakosoknak, Közösségi Iskoláknak, munkahelyeknek, hogy érdektársak legyenek az oktatási és közösségi tevékenységekben.

2. Egy folyamat, amely összehozza a közösség tagjait, hogy megnevezzék (artikulálják) és létrehozzák (felszínre hozzák) a közösségi érdekeket olyan formában, hogy az segítse a személyes célok előre haladását, az életstílus minőségének és az általános életviszonyok javításának érdekében.

3. A közösségi oktatás filozófiája:

 • A tanulás egy egész életen keresztül tartó folyamat
 • Mindenki a közösségben- egyének, állami és magán vállalatok, üzletek, állami és társadalmi szervezetek- részt vesz, megosztja a felelősséget a közösség tagjainak oktatási folyamatában.
 • A közösség minden tagjának joga és feladata, hogy részt vegyen a közösség szükségleteinek megnevezésében és együttműködésre késztesse az intézményeket annak érdekében, hogy fejlesszék és javítsák a közösség életkörülményeit, életminőségét

A Közösségi Iskolák:

1. Résztvevői az állami vagy helyi iskolarendszernek olyan különleges céllal és törekvéssel, hogy a tanári testület és a közösség csoportjai, intézményei együttműködjenek az oktatás fejlesztésében.

2. Ezek az iskolák arra törekednek, hogy bevonják a körzet lakosait a különböző önkéntes tevékenységekbe.

3. Mindegyik iskola rendelkezik egy Tanácsadói Csoporttal amiben szülők, a helyi lakosok, az iskola igazgatója, a tanári testület képviselői és más érdekelt szervezetek tagjai vesznek részt. Ez a tanácsadói csoport elősegíti a szabad gondolatok cseréjét, megnevezi a helyi oktatási igényeket és támogatást nyújt az iskolai programok létrehozásában.

A Közösségi Iskola fő jellemzői

1. A közösségre vonatkozó és kapcsolatos tanmenet
Az alapvető oktatás előre halad azáltal, hogy a tanmenet az élet gyakorlatát használja mintának a közösség és a társadalom életéből. A tanulók felhasználják az egész közösség rendelkezésre álló intézményeit és egyben részt vesznek azok programjaiban. Egyben a közösség tagjai is részt vesznek az oktatásban az iskola falain belül.

2. A szülőkkel fenntartott kapcsolat
A szülők és a közösség más tagjai hatékonyan részt vesznek a tanmenet kialakításában és gazdagításában. Segítséget nyújtanak a tanároknak a megfelelő önkéntes munkában való részvétellel.

3. Kollegialitás
Az igazgató és a tanári testület elősegíti a kollegiális filozófia fenntartását az iskolában. A szülőket és a közösség más tagjait az iskola munkatársának tekintik.

4. Mindenki tanár
A tanári kar együtt dolgozik a felnőtt közösség tagjaival és a tanulókkal.

5. Mindenki tanuló
Habár a fő cél a fiatalok és tanulók oktatása, a közösség bármely tagja az óvodás kortól a felnőtt korig tanulónak tekinthető. Törekedni kell az oktatási lehetőségek létrehozására minden korosztály igényeinek megfelelően.

6. Szervezetek együttműködése
Az iskola az egyik leglényegesebb központja a közösség oktatási rendszerének. Az iskola együttműködik a közösség szervezeteivel, hogy létrehozzon egy tartalmas, igényeknek megfelelő oktatási, művelődési, szabadidős, sport, kulturális és társadalmi program kínálatot a helyi közösség számára.

7. Az épület átrendezése
Az iskolai épület átalakítása, átrendezése a tanári testülettel és a közösséggel kötött hozzájárulással szükségessé válhat annak érdekében, hogy az oktatási igényeket és folyamatot megfelelően ellássa.

8. Közösségi használat
Az iskola a közösségi csoportok, egyének és egyesületek rendelkezésére áll oktatási, művelődési, kulturális, sport és más társadalmi használatra az egész év folyamán.

9. Közösségi kérdések
Az iskola elősegíti a közösségi kérdések és problémák tanulmányozását a társadalmi szervezetekkel együttműködve.

10. Közösségi aktivitás és öntudat
Az iskolának fontos célja a tanulók közösségi és társadalmi öntudatának fejlesztése. Az iskola körzetének lakosai egymás céljait ismerve együttműködnek a közösségi élet megjavítása érdekében.

A Közösségi Iskola Szervezőjének / menedzserének fő vonásai

Bizonyított tény, hogy a közösségi oktatás sikerének egyik legfontosabb tényezője az, hogy a Közösségi Iskola szervező/menedzsere rendelkezzen a gyakorlat megkövetelte készségekkel, képességekkel és tudással. A menedzser felkészültségének elemei az alábbiak:

VEZETŐ
A munka erős vezetői képességet igényel. Képes legyen arra, hogy lelkesedéssel, pozitív magatartással végezze ezt a munkát. Mozgatóerő legyen a Közösségi Iskola vezetésében, hogy a fiatalok, szülők és a tanári testület részt vegyenek a folyamatban. Egyben lehetővé tegye, hogy az iskolai közösség tagjai kialakítsanak magukban hasomló vezetői képességeket.

KAPCSOLAT-FENNTARTÓ
A menedzser sikere sokban attól függ, hogy miként tudja a kapcsolatot fenntartani a közösség minden csoportjával az iskola falain belül és azon kívül is.

TÖRVÉNYHOZÓ
A szervező/menedzser képes legyen létrehozni és végrehajtani a közösségi oktatás és az iskola törvényeit (kötelezvényeinek és jogosítványainak összefüggő rendszerét), amelyek elősegítik a Közösségi Iskola fejlődését és összetartását.

ELLENŐRZŐ ÉS RENDEZŐ
A szervező/menedzser ellenőrzi és szervezi az általa tervezett programokat és más tevékenységeket az iskolán belül és kívül. Szoros kapcsolatban, rendszeresen egyeztetve dolgozik együtt az iskola igazgatójával.

SZEMÉLYI KAPCSOLATOK ÉPÍTŐJE
A szervező/menedzser sikere attól is függ, hogy milyen kapcsolatot tart fent a résztvevő személyekkel, egyesületekkel. Mennyire nyeri meg azoknak bizalmát és győzi meg őket/azokat abban, hogy az Ő érdeküket képviseli. Meg kell ismernie a közösség legtöbb tagját és egyben úgy kell irányítsa őket, hogy együttműködjenek egymással a közös célok elérése érdekében.

A Közösségi Iskola alapjai

A KÖZÖSSÉGI ISKOLA GYAKORLATI MEGHATÁROZÁSA, LÉTREHOZÁSÁNAK ALAPVETŐ LÉPÉSEI

A tervezés, alapítás és működtetés rövid összefoglalása

A Közösségi Iskolák

1. Résztvevői az állami vagy a helyi iskolarendszernek azzal a különleges céllal, hogy a tanári testület a közösségi oktatás alapelveit követve együttműködjön a település vagy a régió közösségével az oktatás fejlesztésében.

2. Arra törekednek, hogy bevonják a település vagy a körzet lakosságát a legkülönbözőbb önkéntes tevékenységekbe.

3. Létrehoznak és működtetnek egy un. Közösségi Iskola Tanácsadói Testületet, amelyben szülők, tanárok és helyi lakosok, valamint az iskola környezetében lévő intézmények, vállalatok képviselői kapnak helyet A testület feladata a Közösségi Iskola programjainak támogatása.

4. A Közösségi Iskola fő jellemzői:

 • Az oktatásban felhasználásra kerül a közösség teljes intézményrendszere és a közösség életének valamennyi arra alkalmas eleme is kiegészíti a képzési anyagot. Így a tananyag része lesz - maga az élet - és a közösség tagjai is részt vállalnak az oktatásban. A helyi társadalommal kapcsolatban szerzett ismeretek mintául szolgálnak a tanulók számára más közösségek, települések, országok életének megismerésében is.
 • A szülők aktívan részt vesznek a képzési anyag alakításában és segítik az oktatók munkáját azzal, hogy önkéntes munkát vállalnak a Közösségi Iskola programjaiban.
 • A Közösségi Iskola igazgatója és tanárai kollegiális viszonyt alakítanak ki a szülőkkel és a közösség azon tagjaival, akik aktív szerepeket vállalnak a Közösségi Iskola működtetésében.
 • A Közösségi Iskola mindenkinek lehetőséget biztosít tanulásra. A közösség tagjainak módot ad arra, hogy ismereteiket átadhassák az iskola tanulóinak, vagy egymásnak az iskola nyújtotta keretek között. Így annak a lehetőségét sem zárja ki, hogy a magasabb osztályfokon tanuló diákok kisebb társaikat taníthassák, ha valamely tantárgyban képességeik az átlagot meghaladják.
 • A Közösségi Iskola mindenkinek lehetőséget biztosít a tanulásra életkortól, és előképzettségtől függetlenül. Megvalósítja a közösség igényeinek megfelelően mindazokat a tanulási lehetőségeket, amelyek a közösségi oktatás - egész életen keresztül folyó tanulás - alapelvének megfelel.
 • Segíti a helyi társadalom szervezeteinek és intézményeinek együttműködését színteret biztosítva az ezen együttműködésekben felmerülő oktatási, művelődési, szabadidős, sport és egyéb igények kielégítésének.
 • Az iskola épületének berendezettségét és eszközellátottságát folyamatosan a közösségi céloknak megfelelően alakítja, átrendezi és bővíti. A rendelkezésre álló termeket és eszközöket folyamatosan biztosítja az oktatás számára éppúgy, mint a közösségi programok megvalósításához.
 • Az iskola igyekszik felszínre hozni a közösség problémáit és azok megoldásában segítséget nyújtani.
 • Végül, a Közösségi Iskola működésében arra törekszik, hogy a közösség összetartását, kohézióját mind jobban elősegítse. A helyi társadalom öntudatát erősítse, segítse a közösséget önmaga megismertetésében és meghatározásában és annak fejlődésében koordináló szerepet vállaljon.

A Közösségi Iskola létrehozásának és működtetésének
alapvető lépései

Mivel a Közösségi Iskola abban különbözik bármely más iskolától, hogy a közösségi oktatás alapelveit követve lehetőség szerint a teljes közösség képviselete mellett, vagyis annak bevonásával ki kívánja elégíteni minden korosztály oktatási igényeit és ennek érdekében lehetőséget nyújtson a közösség tagjai számára, hogy az oktatásban közreműködjön. Valamint mindenki számára nyitott és a közösség problémáinak megoldásában is alapvető szerepet vállal. Azok az iskolák és közösségek alkalmasak egy Közösségi Iskola létrehozására, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

Az iskola vezetése és tantestülete készen áll abban az értelemben, hogy az együttműködés szellemiségét magáénak vallja.

Mindazok az intézmények egyetértenek az iskola törekvéseivel, amelyek az iskola felett felügyeletet látnak el, illetve finanszírozzák annak működését (ezek helyi önkormányzat, alapítvány amely az iskola működtetésére szerveződött és olyan közalapítvány vagy alapítványok, melyek az iskola tevékenységével közvetlenül összefüggésbe hozhatóak, illetve anyagilag is támogatják az iskola egyes résztevékenységét, valamint szponzorok és magánszemélyek).

A település közössége, a kerület közössége, vagy az iskola vonzáskörzetének, vagy működési területének közössége előreláthatóan támogatólag viszonyulnak az iskola hosszú távú programjához, nyitottá válásához.

A tervezés lépései

 1. Az iskola vezetése és tantestülete döntését követően, amelyben elhatározza, hogy az iskola Közösségi Iskolává alakulását kezdeményezi a testületből kiválasztja azokat a személyeket, akik a Közösségi Iskola előkészítését felvállalják.
 2. Felkészítésükhöz kéri a már működő magyar Közösségi Iskolák segítségét. A Közösségi Iskolák menedzserei írásos dokumentációval, megfelelő képzési anyaggal és tapasztalataik átadásával is segítenek a felkészítésében.
 3. A Soros Alapítvány szaktanácsadója készséggel tart tájékoztató előadásokat valamennyi érdekelt fél részére. Például a tantestület, a helyi önkormányzat közoktatási bizottsága, a szülők szervezetei, az iskolaszék, iskolai alapítvány kuratóriuma stb.
 4. Amennyiben az iskola még nem rendelkezik a Közösségi Iskola működtetéséhez szükséges alapítvánnyal, úgy annak létrehozását kezdeményezi. Viszont, ha rendelkezik már olyan alapítvánnyal, vagy alapítványi partnerrel, amely a Közösségi Iskola létrehozását megelőzően más célkitűzéssel került megalapításra, akkor az alapító okiratának módosítását kérheti annak kuratóriumától, amely az alapítvány célkitűzéseinek kibővítését célozza.

Alapító lépések

 1. Az iskola és a helyi alapítvány nyilvános pályázatot ír ki a Közösségi Iskola menedzseri munkakörre. Az érdekeltekkel közösen elbírálja a pályázatokat és kiválasztja a menedzser személyét.
 2. A menedzser képzése tanfolyamokon történik, illetve képzését a Magyar Közösségi Iskolák Szövetségének szaktanácsadója és a már működő Közösségi Iskolák menedzserei biztosítják folyamatosan.
 3. A menedzser az iskola vezetőjével és a helyi alapítvány kuratóriumával közösen megalakítja az un. Tanácsadói Csoportot, amely a helyi társadalom képviselőit is magában foglalja.

A Közösségi Iskola programjainak szervezése, a menedzser feladatai

 • A menedzser tanácsadói csoport segítségével felméri a helyi igényeket.
 • A Közösségi Iskola megalakulását megelőzően létrejött és működő programok további irányítását a menedzser átveheti, együttműködve az azokat eddig vezető személyekkel.
 • A menedzser kialakítja a Közösségi Iskola programstruktúrájának részletes tervét és azt folyamatosan az igényekhez igazítja, melyben szintén a tanácsadói csoport javaslataira támaszkodik.
 • Tevékenységéről rendszeresen beszámol az iskola vezetőjének, tantestületnek, az iskolához kapcsolódó helyi alapítvány kuratóriumának
 • A menedzser tapasztalatait és a Közösségi Iskolával kapcsolatos ismereteit minden olyan iskola és közösség számára kész átadni, amelyek érdeklődnek a Közösségi Iskola működése iránt, segítve ezzel, hogy a programba mind többen kapcsolódhassanak be.

Vissza az oldal elejére