AFÁZIA
1998
KÓDSZÁM:
658

[DÖNTÉSEK] -[Vissza a programok felsorolásához]

A beküldési határidő: 1998. január 25én lejárt.
A  program 1999-ben is meghirdetésre került.

A pályázat célja: felnőtt afáziás betegek logopédiai rehabilitációjának támogatására -a fiatal- és felnőttkorban különböző eredetű agykárosodások következményeként kialakuló súlyos kommunikációs zavarok (a beszédmegértés, -kivitelezés, olvasás-, írásképesség teljes vagy részleges elvesztése) logopédiai kezelésének megoldása, a komplex rehabilitációba illeszkedő működés és finanszírozás modelljének kidolgozása.

Pályázhattak: olyan egészségügyi intézmények (szakrendelők, házi szakápolási szolgálatok, rehabilitációs osztályok, stb.), melyekben még nem, vagy nem elegendő óraszámban működik logopédus a fentemlített betegcsoport ellátására, továboktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, valamint alkalmazottként, ill. vállalkozóként dolgozó logopédusok, amelyek, ill. akik alapfeladataikon túlmenően, ill. munkaidejükön kívül vállalják az említett szolgáltatás biztosítását.

Előnyt jelentett, ha a logopédiai rehabilitáció olyan helyen valósul meg, ahol a területen nem elérhető ez a szolgáltatás, továbbá, ha az otthonukba visszatért betegek ellátását (is) vállalják és ahol a pályázó vagy más intézmény is részt vállal a költségekből (pl. több rehabilitációs szakember beállításakor egyikük támogatását kéri) és kész a megkezdett ellátás folytatására.

A pályázati programban csak megfelelő szakképesítéssel és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek vehettek részt.

A foglalkozásokat csak  azok a szakképzett logopédusok vezethetik, akik speciális elméleti ismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek a lokális agysérülések következtében fellépő beszédzavarok kezelésében.

Pályázni lehetett: folyamatos (1-2 évre tervezett, nyáron is végzett) és rendszeres (legalább heti 2 alkalommal), a kliens számára ingyenes, a beteg állapotától függően 15-45 perces, a tünetek észlelését követően mielőbb (lehetőleg 1 éven belül) megkezdett foglalkozás biztosítására, a beteg tartózkodási helyétől és mozgásállapotától függően a kórházi osztályon, otthonában ill. ambuláns módon a szolgáltatást biztosító intézményben.

Az Alapítvány támogatása elsősorban a foglalkozásokat végző logopédusok és a velük konzultáló neurológus, neuropszichológus, pszichiáter szakemberek, valamint szakképzett szupervizor ösztöndíjára kérhető (1 éves időtartamra), a dologi költségek közül a beteg, ill. a logopédus társadalombiztosítás által nem finanszírozott utiköltségére, továbbá a logopédiai vizsgálat és terápia végzéséhez szükséges eszközökre.

A logopédiai tevékenység legyen része a teljes rehabilitációs folyamatnak, melyben a különböző diagnosztikus és terápiás tevékenységek egymáshoz kapcsolódva egységes vezetés alatt folynak. Ezért célszerű, ha a későbbi kezelést végző logopédus már a rehabilitációs osztályon bekapcsolódik a team munkájába, amely a beteg távozása után is konzultációs lehetőséget biztosít számára. Amennyiben erre nincs lehetőség, e téren megfelelően felkészült, tapasztalt szakemberek igénybevétele javasolt.

A kezelés megkezdése előtt, majd 5 ill.12 hónap elteltével, vagy a kezelés befejezésekor az alábbi vizsgálatok elvégzése, pontos, külső szakemberek számára is világos dokumentálása és összefoglaló értékelése szükséges: WAB (Western Aphasia Tesztbattéria), magnetofonfelvétel a beteg beszédéről, olvasás- és írásvizsgálat.

Betegenként pontos nyilvántartást kell vezetni (pl. a ténylegesen megtartott foglalkozások időpontja, időtartama és anyaga, valamennyi felmerülő költség, stb.), melyet a Soros Alapítvány által megbízott szakértő rendelkezésére kell bocsátani, ill. csatolni kell a rész- és záróbeszámolóhoz.

5 hónapos kezelés után részbeszámolót kérünk az addigi munkáról, melyhez a vizsgálati véleményeket is csatolni kell. Kérjük, hogy a logopédus és a konzulens szakemberek ekkor foglaljanak állást a kezelés folytatásának szükségességéről. A foglalkozások eredménytelensége esetén e mérlegelés és döntés 10-15 foglalkozás után is indokolt lehet, az okok feltárására irányuló alapos vizsgálat után. A logopédiai foglalkozások megszakítása esetén új kliens vehető fel. A támogatás lejárta után részletes tartalmi záróbeszámolót kérünk.

A logopédiai foglalkozások keretében az alábbi feladatok ellátása szükséges:

További feltételvolt: a támogatás időtartama alatt átlagosan havi egy alkalommal részvétel az e pályázati program keretében támogatásban részesülők számára szervezett szakmai konzultációkon, a munkacsoport munkájában.

A szakmai konzultációk alkalmával csoportos szupervízióban való részvétel lehetőségét is felajánljuk.

A támogatásban részesülőknek biztosítaniuk kell a támogatott programra vonatkozó információk hozzáférhetőségét és részt kell vállalniuk az így szerzett tapasztalatok közkinccsé tételében.

Az elbírálás egyik szempontja a fentiek mellett az, hogy a program mennyiben tűnik máshol is alkalmazható modellnek.

A tervezett keret : 10 millió forint

Vissza a lap elejére