SZAKKOLLÉGIUMI PROGRAMOK * 

Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

SZAKKOLLÉGIUMOK A NYITOTT TÁRSADALOMÉRT
Meghívásos pályázat - beküldési határidő: 1999. november 30-án lejárt
KÓDSZÁM:
2406

A Soros Alapítvány e pályázatra az 1999/2000-es tanévre alapítványi támogatást nyert szak/kollégiumokat hívta meg, melyek partnerként más oktatási intézményeket is bevonhatnak a pályázatba mind a felső-, mind a középfoku oktatás területéről.

A támogatás célja a nyitott társadalom eszméjének elterjesztése.

Támogatás pályázható olyan, a 2000. évben tervezett rendezvények (előadássorozatok, konferenciák, stb.) szervezéséhez, melyeknek témája a nyitott társadalom eszméje, megvalósításának esélyei a mai magyar társadalomban vagy nemzetközi vonatkozásban. Támogatás kérhető az eseményről készülő kiadvány elkészítésének költségeire is.

A pályázat révén az Alapítvány ösztönözni kívánja a szakkollégiumok és kollégiumok közötti együttműködést is, valamint a szakkollégiumi rendszer megismertetését szélesebb körben, a pályázatba bevonható partnerintézmények révén.

WB00948_.GIF (8344 bytes)

Lejárt határidejű pályázatok:

A Soros Alapítvány az 1998/99-es tanévtől az eddigieknél nagyobb szabású, több alprogramból álló támogatási programot indított az egyetemi és főiskolai kollégiumokban folyó, a kollégiumi diákvezetés által kezdeményezett és szervezett oktatási, tudományos és kulturális tevékenységek komplex támogatására, a szakkollégiummá válás elősegítésére, s mindezeken keresztül a szakkollégiumok értelmiségképző, a felsőoktatást segítő és közösségszervező szerepének erősítésére.

A szakkollégium mind a legigényesebb képzésnek és művelődésnek, mind a demokráciára való nevelésnek, a közéleti szerepvállalás megtanulásának, mind pedig a civil társadalom szerveződésének a legkitűnőbb terepe. Az Alapítvány elő kívánja segíteni ezen intézményi formának a lehetőségekhez mért gyarapítását, illetőleg a meglévő intézmények kiegyensúlyozott működését.

A programcsomag 5 alprogramból áll, melyek külön pályázati kérdőíveken pályázhatók: 2401 Szakkollégiumi intézménytámogatás (meghívásos pályázat), 2402 A szakkollégiumi hálózat bővítése, 2403 Egyes szakkollégiumi programok, 2404 Szakkollégiumi beruházások (meghívásos pályázat), 2405 Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére (meghívásos pályázat).

 

A SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE KÓDSZÁM:
2402

A pályázatok beérkezési határideje: 1999. március 10-én lejárt

A Soros Alapítvány e pályázat révén olyan kollégiumoknak kíván komplex támogatást nyújtani, melyek szakkollégiummá akarnak válni, a mellékelt Szakkollégiumi Követelményrendszer (SZKR) kritériumait meghatározott időn belül teljesítik, ebben az irányban mind működési és szervezeti rendjükben, mind követelményrendszerükben, mind tevékenységükben lépéseket tettek.
A hiányzó elemek megvalósítását, valamint a már meglévők működtetését támogathatja az Alapítvány.

Ebben a programban pályázhatnak azok a szakkollégiumok is, melyek az 1999/2000-es tanévre nem kaptak meghívást a fenti ismertetésben leírt három meghívásos pályázati kategóriára. (Értelemszerűen a jelen pályázati programban viszont nem fogadunk pályázatot a meghívást kapott szakkollégiumoktól - ld. 2401, 2404, 2405 pályázatok). Az Alapítvány a meghívott pályázók körét évente határozza meg annak figyelembevételével, hogy az intézmények mennyire felelnek meg a mellékelt Szakkollégiumi Követelményrendszerben leírt kritériumoknak.

Ha a jelen programban pályázó (szak)kollégium a támogatás(ok) révén idővel meg tud felelni az SZKR teljes követelményrendszerének, bejuthat a meghívásos pályázati körbe.

A támogatás alapvető infrastruktúra beszerzésére, ill. felújítására, képzési és kulturális programokra, könyvbeszerzésre, kiadvány-előállításra stb. kérhető.
A Kuratórium az oktatási és tudományos programok közül előnyben részesíti azokat, amelyek kapcsolódnak az egyetemi, főiskolai képzéshez, annak megújításához, szakmailag azt kiegészítik és elmélyítik. Amennyiben ez kimutatható, a pályázati program leírásában kell erre utalni és röviden ismertetni a hivatalos tantervhez való kapcsolódást (ld. Pályázati anyag 3. pont).

Több szakkollégium által szervezett közös program támogatására (pl. szakkollégiumok nyári tábora) a 2403 “Egyes szakkollégiumi programok” kérdőíven lehet pályázni (nyílt pályázat).

Építkezések, beruházások ebben a programban nem támogathatók.

Az Alapítvány az intézmények alapfeladatához a pályázatban megjelölt célra nyújt kiegészítő jellegű támogatást. Az intézmények működtetésének alapköltségeire (munkabérek, közterhek, épületüzemeltetés, általános adminisztráció) fedezet e pályázatban nem tervezhető, ill. az elnyert pályázati támogatásból ezekre pénz nem vonható el.

Az 1999/2000-es tanévre szétosztható keret e kategóriában 19 millió Ft.

FIGYELEM!

 

EGYES SZAKKOLLÉGIUMI PROGRAMOK KÓDSZÁM:
2403

A pályázatok beérkezési határideje: 1999. március 10-én lejárt

A Soros Alapítvány e pályázat révén olyan kollégiumoknak kíván támogatást nyújtani egyes szakkollégiumi jellegű tevékenységekre, melyek a szakkollégiumiság feltételeinek egyelőre nem tudnak megfelelni, ám éppen a támogatás révén megindulhat a szakkollégiummá válás folyamata.

Tájékoztatásul mellékeljük az Alapítvány által elfogadott Szakkollégiumi Követelményrendszer (SZKR) leírását, mely tartalmazza a szakkollégiumiság meghatározó alapelveit.

A meghívásos pályázatok résztvevői a jelen pályázati alprogramban csak a több (szak)kollégium által szervezett közös programra nyújthatnak be pályázatot (ld. alább).

A támogatható tevékenységek pl. tutorálás, kurzusok, szakmai és szakmaközi előadássorozatok, diákönkormányzati munka, kiadványkészítés stb.

Több (szak)kollégium által szervezett közös programra (pl. szakkollégiumok nyári tábora) a pályázatot a programot koordináló (szak)kollégium adja be. E kollégium lehet a meghívásos pályázatban résztvevő szakkollégium is.

A Kuratórium az oktatási és tudományos programok közül előnyben részesíti azokat, amelyek kapcsolódnak az egyetemi, főiskolai képzéshez, annak megújításához, szakmailag azt kiegészítik és elmélyítik. Amennyiben ez kimutatható, a pályázati program leírásában kell erre utalni és röviden ismertetni a hivatalos tantervhez való kapcsolódást (ld. Pályázati anyag 3. pont).

Technikai eszközök beszerzése, építkezések, beruházások ebben a programban nem támogathatók.

Az Alapítvány az intézmények alapfeladatához a pályázatban megjelölt célra nyújt kiegészítő jellegű támogatást. Az intézmények működtetésének alapköltségeire (munkabérek, közterhek, épületüzemeltetés, általános adminisztráció) fedezet e pályázatban nem tervezhető, ill. az elnyert pályázati támogatásból ezekre pénz nem vonható el.

Az 1999/2000-es tanévre szétosztható keret e kategóriában: 11 millió Ft.

FIGYELEM!


EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI CSEREPROGRAM* KÓDSZÁM:
214

A pályázatok beadási határideje az 1998/99-es tanév I- II. félévére:
1998. április 20-án lejárt

A program célja:
magyarországi egyetemi és főiskolai tanszékek nyugati felsőoktatási intézményekkel létrejött csereprogramjainak támogatása, amennyiben azok megfelelnek az alábbi feltételeknek:

A csereprogram a két felsőoktatási intézmény által létrehozott cserekapcsolat, melynek keretében legalább 1 szemeszter, de legfeljebb 1 tanév időtartamra külföldi képzésben vehet részt szemeszterenként és pályázó tanszékenként maximum 5 magyar diák. A csereprogram csoportos jellegű, tehát egyénekre nem vonatkozik. Pályázatot csak a programban résztvevő magyar fél (tanszék) nyújthat be, tehát sem a külföldi partner egyetem, sem a résztvevő diákok egyénileg nem pályázhatnak.

A csereprogramban résztvevő diákoknak magyar állampolgároknak kell lenniük és intézményük legalább harmadéves hallgatói kell, hogy legyenek.

A Soros Alapítvány a cserekapcsolat létesítésében nem vesz részt, de fenntartja a jogot, hogy képviselője révén részt vegyen a támogatott hallgatók tanszéki kiválasztásában.

A pályázat menete:

  1. A cserekapcsolatban résztvevő magyar és külföldi intézmények megállapodása után a cserekapcsolatban résztvevő magyar intézmény pályázatot nyújthat be a Magyar Soros Alapítványhoz. Ebben a pályázatban meg kell jelölni a program képviselőjét a tanszék részéről; az Alapítvány a továbbiakban ezzel az egy személlyel tartja a kapcsolatot a pályázat valamennyi fázisában.
  2. Pozitív válasz esetén a pályázó intézmény feladata és felelőssége, hogy a programot teljes körben, minden érdekelt számára hozzáférhető módon meghirdesse a tanszéken. (Ha valamely tanszék ennek a feltételnek nem tesz eleget, automatikusan kizárja magát a pályázatból.)
  3. A pályázó tanszék köteles szűkkörű bizottságot felállítani a támogatásban részesülő hallgatók kiválasztására. Kérjük, hogy időben közöljék az Alapítvány képviselőjével a meghallgatás dátumát.

Vissza a lap elejére