FELSŐOKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS PROGRAMINNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT* (FEPP) KÓDSZÁM:
238

Vissza a programok felsorolásához

Pályázati határidő: 1999. február 28-án lejárt

I. A program célja

A program célja a bölcsészet- és társadalomtudomány területén komplex, az oktatási és kutatási alapegységek széleskörű és szoros együttműködésén alapuló, tartalmukat és módszerüket tekintve pedig innovatív képzési programok kialakulásának támogatása. Az Alapítvány hozzá kíván járulni a keresztirányú dialógushoz az azonos tudományterületeken tevékenykedő hazai és külföldi oktatók és kutatók között, közelítve ezzel a hazai felsőoktatás színvonalát a nemzetközi normákhoz. Ezért olyan, több partner együttműködésén alapuló programok segítését határozta el, amelyek tartalmukban és módszereikben korszerűek, de a hagyományos szervezeti keretek között jelenleg nehezen találnának támogatót.

II. A pályázhattak

hazai felsőoktatási intézmények oktatási egységei, tehát tanszékekl, tanszékcsoportok, oktatási intézetek.

III.  A támogatandó oktatási tevékenység

IV. Az elbírálás szempontjai:

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek esetében jól látható

V. Pályázati menete:

A pályázathoz az összes választott elemet (ld. alább) egységben láttató, átfogó programtervet kellett benyújtani, mely tartalmi és költségvetési részből áll.

A pályázati terv legfeljebb három tanévre (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002) szólhat. A Soros Alapítvány Kuratóriuma a támogatást nyert programokat évente értékeli (időközi szakértések, tartalmi és pénzügyi beszámolók révén) és a tavaszi szemeszterek időszakában meghívásos pályázat révén dönt a következő tanévi támogatásról.

A Kuratórium a támogatás folyósítását periodikus szakértői értékelések eredményétől teheti függővé a tanév folyamán, így esetleg két vagy több részletben határozhatja meg.

VI. A pályázati elemek:

Pályázni lehetett a következő, a programon belül egymással szerves egységet képező, esetenként más-más közreműködő egység (tanszék, tanszékcsoport, intézet) által is végezhető tevékenységek támogatására. Az alábbiak közül kötelezően választani kellett  az a) elemet és legalább két másik elemet az első pályázati ciklusban (tanévben). Az első tanévre elfogadott pályázatokat a második és a harmadik ciklusban újabb elemekkel lehet kiegészíteni, illetve az először választott elemeket más elemekkel fel lehet cserélni. Minél több, egymással összefüggésben lévő elemet tartalmaz a pályázat, annál esélyesebb. A főpályázat tartalmi részében részletesen indokolni kellett, hogy az egyes elemek hogyan járulnak hozzá az átfogó cél eléréséhez.

A pályázati elemek a következők:

a) Hazai oktatás: kurzusok, előadások, tutoriális foglalkozások díjazása (238/a)
Ez az elem biztosítja az oktatási részre vonatkozó költségek fedezetét, azaz hazai oktatóknak járó kurzus-, előadói és tutori díjakat és útiköltség-térítéseket.

b) Külföldi szaktekintélyek meghívása kurzusok, előadások tartására, valamint bel- és külföldi oktatói cserék(238/b)

b.1) Az illető szakterület neves külföldi szakembereinek meghívása kurzusok és ezekkel párhuzamos nyilvános előadások tartására.

b.2) Belföldi vagy külföldi oktatói cserék, melyek összefüggésben állnak a pályázati célkitűzéssel.

c) Jegyzet, tankönyv, szöveggyűjtemény, egyéb oktatási segédanyag írása és kiadása, tudományos publikációk, könyvkiadás (238/c)

A fentiekkel kapcsolatos szellemi munkák honorálása, a kiadás nyomdai és egyéb költségei, (tervezett) külföldi tudományos publikáció díja, valamint a pályázati célkitűzéssel összhangban álló, annak eredményeként kiadni tervezett új szellemi termékek (PhD dolgozatok is) megjelentetésével kapcsolatos járulékos költségek.

c.1) Oktatási anyagok írása, kiadása
Szerzői, lektori és egyéb szellemi munka honorálása, valamint a kiadási költségek

c.2) Külföldi tudományos publikáció
A pályázati célkitűzéssel összefüggő, annak eredményeként születő külföldi publikáció

c.3) Könyvkiadás
Amennyiben a pályázati célkitűzéssel összhangban áll, hazai, esetleg külföldi könyvkiadással kapcsolatos járulékos költségek  A kiadni tervezett munkának új szellemi terméknek kell lennie. Kimagasló PhD dolgozatok kiadására szintén lehetett támogatást kérni.

d) Belföldi és külföldi tanulmányutak, szakmai továbbképzések (max. 3 hónapos)

A pályázati programmal kapcsolatos tanulmányutak és szakmai továbbképzések  költségei az 1999/2000-es tanévre személyenként legfeljebb 600.000 Ft. PhD hallgatóknak belföldre max. 200.000 Ft, külföldre max. 400.000 Ft.

e) Részvétel belföldi és külföldi konferenciákon

A pályázati programmal kapcsolatos, szükséges konferencia-, kongresszusi részvételek költségei az 1999/2000-re belföldi konferenciákhoz  - személyenként a regisztrációs díj + max. 30.000 Ft, külföldre max. 300.000 Ft

f) Külföldi hallgatói csereprogramok

Olyan külföldi hallgatói csere- programokh, melyek összefüggésben állnak a pályázati célkitűzéssel. A csereprogramnak a cserében résztvevő intézmények valóságos együttműködésén kell alapulnia. Tandíjhoz nem lehetett támogatást kérni.

A kiutazók csak PhD hallgatók lehetnek, fogadni undergraduate-eket (még az első diploma előtt álló) és PhD hallgatókat egyaránt lehet. A csere legalább egy szemeszterre, de legfeljebb 1 tanév időtartamra szóljon.

g) Infrastruktúra-fejlesztés, beszerzés
a kitűzött oktatási célok megvalósításához szükséges infrastruktúra fejlesztése, beszerzése (könyvvásárlás, számítógép, nyomtató, fénymásoló, magnetofon, fax stb.).

h) Egyéb
A pályázati program keretében támogatást lehetett kérni a kitűzött oktatási célok megvalósításához a fenti kereteken kívül is.

Vissza az oldal elejére