Logo.gif (28367 bytes) ROMA  FELSŐOKTATÁSI
EMLÉKÖSZTÖNDÍJ PROGRAM
Az OSI pályázata

Vissza a programok felsorolásához

A program során minden dokumentumot - magyar vagy angol nyelven - az alábbi címre kérünk:

 

            RMUSP NYÍLT TÁRSADALOM INTÉZET
            1051 BUDAPEST,  OKTÓBER 6. UTCA 12.    

            Fax:            00 36 1 327 3117
            E-mail: rmusp@osi.hu

A Program

A Nyílt Társadalom Intézet (OSI) a következő tanévre is meghirdeti ösztöndíjprogramját roma egyetemi hallgatók számára. A program anyagi hátterét az első két évben a második világháború alatt a nácik által zsákmányolt és a háború után a szövetségesek kezében maradt arany biztosította. Az Egyesült Államok kormánya által felügyelt aranykészletből származó alap egy részét a program számára különítették el. A következő pályázati év anyagi hátterét a Nyílt Társadalom Intézet adja. 

Az ösztöndíjprogramra azok a közép- vagy kelet-európai roma fiatalok jelentkezhetnek, akik (a) saját országuk (vagy azon ország, ahol állandó tartózkodási engedéllyel élnek) valamelyik államilag akkreditált egyetemén/főiskoláján 2003 őszén kezdik első évüket nappali tagozatos hallgatókként, vagy (b) a fenti egyetemen/főiskolán már felsőbbéves, nappali tagozatos hallgatók, illetve c) már a program ösztöndíjasai, és az új tanévben is jogosultak az ösztöndíjra.

 

Pályázati feltételek

A pályázati programban Bulgária, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Macedónia, Románia, Szlovákia és Szerbia állampolgárai vehetnek részt. A program azonban előnyben részesíti azon országok pályázóit, ahol nem működik hasonló nagyságrendű ösztöndíjprogram Roma hallgatók számára.

 A pályázóknak a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk:

A.     egy leírást anyagi helyzetükről, ideértve esetleges bevételeiket, szüleik bevételeit, testvéreik számát stb.;

B.     egy írásbeli nyilatkozatot, hogy a pályázó romának vallja magát és tervei között szerepel a roma közösség javára végzett tevékenység;

C.     eredeti iskolalátogatási igazolást, mely tanúsítja, hogy a pályázó a választott egyetemre/főiskolára beiratkozott;

A programra csak nappali tagozatos hallgatók jelentkezhetnek. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az alábbi szakok valamelyikén tanulnak: politikatudomány, újságírás, közgazdaságtan, szociológia, történelem, jog vagy államigazgatás.

  Az ösztöndíj és megújításának feltételei

Az ösztöndíj általában fedezi a tandíjat, hozzájárul a megélhetési költségekhez, illetve a tanulmányokkal összefüggő egyéb kiadásokhoz (tankönyvek, vizsgadíjak stb.). Az ösztöndíj megújításának alapvető feltétele a tanév eredményes befejezése. A pályázóknak a tanév végén be kell nyújtaniuk egy a tanulmányi eredményeiket tanúsító hivatalos indexmásolatot, valamint egy beszámolót a tanév során a Roma közösség javára végzett tevékenységükről.

 A pályázat menete új pályázók számára

A 2003-2004-es tanévben az ösztöndíjra csak ősszel lehet pályázni.

 Az alábbiakban jelzett határidők a postára adás legkésőbbi időpontját jelentik. Ha a postai bélyegzőn ennél későbbi időpont szerepel, a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. Ezért kérjük, minél hamarabb adják postára az éppen esedékes dokumentumokat.

 Új pályázók jelentkezése:

 1.    Az új pályázóknak először küldeniük kell egy elő-regisztrációs levelet, melyben az alábbiaknak kell szerepelnie:

-       teljes név és a pályázati szándék jelzése;

-       családi háttér és anyagi helyzet ismertetése;

-       nyilatkozat, hogy a pályázó romának vallja magát és tervei között szerepel a roma közösség javára végzett tevékenység;

-       a roma közösség javára eddig végzett tevékenységek ismertetése;

-       az egyetem és a szak neve, amelyre a pályázó felvételizett vagy már felvették;

-       teljes postai cím, ahol a pályázó a következő 12 hónapban elérhető;

-       postai cím, telefonszám és/vagy e-mail cím, amelyen a pályázó a nyár folyamán elérhető.

Az elő-regisztrációs levél postára adásának legkésőbbi dátuma 2003. július 5.

 2.  Az elő-regisztrációs levelük alapján jogosultan pályázók ezután megívást kapnak egy találkozóra, ahol a program képviselői ismertetik a pályázat menetét és segítenek kitölteni a jelentkezési adatlapot. A találkozóra 2003 augusztusának második felében kerül sor. A találkozó pontos helyéről és időpontjáról levélben értesítjük a pályázókat, ezért különösen fontos, hogy az elő-regisztrációs levél tartalmazza azt a postai címet is, ahol a pályázó a nyár folyamán elérhető. Az eredményes pályázat feltétele, hogy a hallgató a találkozón megjelenjen.

 3.  Ezt követően a hallgatóknak pályázatukat a hivatalos dokumentumokkal együtt 2003 szeptember 15-ig postára kell adniuk. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- részletes költségvetést, mely a tanév során felmerülő azon kiadásokat (tandíj, tankönyvek, vizsgadíjak, alapvető szükségletek) sorolja fel tételesen, amelyekre a pályázó más szervezettől vagy egyéb forrásból nem kap támogatást.

- eredeti iskolalátogatási igazolást, amely:

a) tanúsítja, hogy a pályázó az őszi félévre beiratkozott;

            b) tartalmazza az éves tandíj (ha a pályázó tandíjköteles), illetve a vizsgadíjak összegét

            - ajánlólevelet a hallgató középiskolai vagy egyetemi oktatójától, helyi közösségi vezetőtől vagy valamely roma szervezet vezetőjétől, aki a pályázó tanulmányi előmenetelével, illetve a roma ügy javára végzett közösségi munkájával kapcsolatban információkkal szolgálhat. Az ajánlólevelet nem adhatja a pályázó rokona, barátja, illetve olyan személy, aki korábban már pályázott az RMUSP ösztöndíjára vagy el is nyerte azt. Egy ajánlótól csak egy pályázóhoz fogadunk el ajánlást.

A 2003. szeptember 15 után postára adott anyagokat nem áll módunkban elfogadni.

     4.  Előfordulhat, hogy a pályázónak az egyetem/főiskola 2003 szeptember 15-ig nem ad ki iskolalátogatási igazolást. A pályázati anyagot ebben az esetben is postára kell adni szeptember 15-ig, az eredeti iskolalátogatási igazolás postára adásának legkésőbbi időpontja pedig 2003 október 15. A 2003. október 15 után postára adott igazolást nem áll módunkban elfogadni.

Az RMUSP pályázatára csak azok a hallgatók pályázhatnak eredményesen, akik a 2003-2004-es tanévben valamely más szervezet által nem részesülnek hasonló nagyságrendű ösztöndíjban.

A pályázatokkal kapcsolatban a végső döntést - az érintett országokban működő Soros intézetek javaslatainak figyelembevételével - egy háromtagú, nemzetközi összetételű roma bizottság hozza meg.

Az éves ösztöndíjkeret személyenként várhatóan 500 és 1000 USD között lesz.